פליינג ספארק בע"מ ("החברה")

הודעה על כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות החברה

החברה מודיעה בזאת על כינוס אסיפה כללית מיוחדת ("האסיפה") של בעלי מניות החברה, שתתקיים ביום ג', 25 במאי 2021 בשעה 17:00, במשרדי החברה שברחוב הבושם 3, אשדוד או ככל שהוראות משרד הבריאות לא יאפשרו זאת (לאור המגבלות למניעת התפשטות נגיף הקורונה), באמצעות שיחת וידאו קונפרנס או שיחת ועידה טלפונית בה כל המשתתפים יוכלו לשמוע זה את זה בו בזמן, אשר פרטי החיבור אליה יימסרו, בדוח מיידי נפרד לפני כינוס האסיפה, וזאת כאמור לשם דיון וקבלת ההחלטות בנושאים שעל סדר היום. אסיפה נדחית, אם תידרש, תיערך ביום ג', 1 ביוני 2021, באותה שעה ובאותו המקום. על סדר יומה של האסיפה: (1) אישור מינויה של הגב' רחל הירש-כדורי כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה של שלוש שנים וזאת החל ממועד אישורה של האסיפה הכללית של החברה המזומנת לפי דוח זימון האסיפה; (2) אישור מינויה של הגב' טל מיש-ורד כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה של שלוש שנים וזאת החל ממועד אישורה של האסיפה הכללית של החברה המזומנת לפי דוח זימון האסיפה.  המועד הקובע את זכאות בעלי המניות להשתתף ולהצביע באסיפה הינו ביום 26 באפריל 2021. בעל מניות רשאי להצביע בנושאים שעל סדר יומה של האסיפה באמצעות כתב הצבעה. המועד האחרון להמצאת כתב הצבעה (והמסמכים שיש לצרף אליו) למשרדי החברה (לידי מר ערן גרוניך, טל':
052-2719563) הינו עד ארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה. כמו-כן, בעל מניות לא רשום רשאי להצביע גם באמצעות כתב הצבעה שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז'2 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968. הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תתאפשר לאחר המועד הקובע ועד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה.  המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה (כהגדרת מונח זה בסעיף 88 לחוק החברות, התשנ"ט-1999) לחברה על-ידי בעלי המניות הינו עד עשרה (10) ימים לפני מועד כינוס האסיפה. המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות עמדה, ככל שתוגשנה הודעות עמדה והדירקטוריון יבחר להגיש את תגובתו להן, הינו עד חמישה (5) ימים לפני מועד האסיפה.  למידע נוסף בנוגע לאסיפה ולהחלטות שעל סדר יומה, ראה הדוח המיידי שפרסמה החברה ביום 20 באפריל 2021 (מס' אסמכתא: 2021-01-067242) ("דוח זימון האסיפה") באתר ההפצה של רשות ניירות ערך שכתובתו www.magna.isa.gov.il ובאתר הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ שכתובתו http://maya.tase.co.il.

                                   

פליינג ספארק בע"מ