הודעה על כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות החברה שתתקיים