top of page

PUBLIC  ANNOUNCEMENTS

MEGAPHONE.png

פילוח נתוני שכר עובדים על פי מגדר

בהתאם לתיקון מספר 6 לחוק שכר שווה לעובדת ולעובד, התשנ"ו- 1996 (להלן: "החוק") הרינו לעדכן כי ביצענו ניתוח לנתוני השכר בחברה לפי מחלקות פעילות.

החברה פילחה את עובדי החברה לשתי קבוצות כאשר בכל קבוצה בוצע ניתוח לנתוני השכר של העובדים המשתייכים לאותה קבוצה, על מנת לבחון האם מתקיימים בקבוצה פערי שכר בין גברים לנשים.

בהתחשב במספר העובדים הקטן בישראל וכחלק מהתקנות להגנת הפרטיות, החברה לא תחשוף את שכר העובדים והעובדות, ובכללם את פערי השכר במספר מוחלט.

bottom of page